Polityka prywatności (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

BUFIK Agnieszka Leśniewska Biuro Rachunkowe działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

(i) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUFIK Agnieszka Leśniewska Biuro Rachunkowe;

(ii) dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu: -zatrudnienia -współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac;

(iii) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
(a) w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],
(b) w pozostałym zakresie – Pani/Pana dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

(iv) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
(a) przedstawiciele BUFIK Agnieszka Leśniewska Biuro Rachunkowe,
(b) upoważnieni pracownicy BUFIK Agnieszka Leśniewska Biuro Rachunkowe,
(c) podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz BUFIK Agnieszka Leśniewska Biuro Rachunkowe,
(d) właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
(e) inni odbiorcy – np. instytucje publiczne, którym dostęp do danych osobowych przysługuje z mocy prawa;

(v) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia / okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji Pani/Pana danych dotyczących zatrudnienia / prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac. W każdym jednak przypadku, dane Pracownika będą przechowywane przez Pracodawcę przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu okresu zatrudnienia;

(vi) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

(vii) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;

(viii) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia / współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac;

(ix) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.