Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

BUFIK Teresa Szuflińska, Agnieszka Leśniewska Sp.J. działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BUFIK Teresa Szuflińska, Agnieszka Leśniewska Sp.J;
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu:
  • zatrudnienia;
  • współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac;
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) – konieczność przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą [art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  • w pozostałym zakresie – Pani/Pana dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • przedstawiciele BUFIK Teresa Szuflińska, Agnieszka Leśniewska Sp.J;
  • upoważnieni pracownicy BUFIK Teresa Szuflińska, Agnieszka Leśniewska Sp.J;
  • podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz BUFIK Teresa Szuflińska, Agnieszka Leśniewska Sp.J;
  • właściwy organ podatkowy oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • inni odbiorcy – np. instytucje publiczne, którym dostęp do danych osobowych przysługuje z mocy prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia / okres trwania umowy o współpracę, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji Pani/Pana danych dotyczących zatrudnienia / prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac. W każdym jednak przypadku, dane Pracownika będą przechowywane przez Pracodawcę przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu okresu zatrudnienia;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia / współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz kadr i płac;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.
projekt i wykonanie strony -